Hem

Välkommen till Trädliv - arborist & trädkonsult

Vi vill ge dig som ansvarar för träd professionell, högkvalitativ hjälp och ett personligt bemötande. Företagets kärnområden innefattar rådgivning, riskbedömning, besiktning, inventering, och ekonomisk värdering av träd. Genom goda kontakter och ett aktivt branschnätverk kompletterar vi vår egen kompetens.

 

Trädliv AB specialiserar sig på rådgivning rörande träd i anslutning till bebyggda miljöer, men utför även praktiska arboristtjänster och utbildningsuppdrag. Trädlivs konsulterande arborist har lång och bred erfarenhet av trädvård och rådgivning och innehar relevanta certifikat och kvalifikationer från erkända internationella organisationer som EAC, ISA och från Säker Skog.

 

Träd är liv. De hör till jordens mest långlivade och största livsformer och bidrar på olika sätt till sin omgivning. I bebyggda miljöer får träden ofta inte möjligheter att nå sin fulla potential. Trädlivs vision är att främja de individuella trädens utveckling så att de fungerar väl på sin växtplats och kan bidra till så rika livsmiljöer som möjligt för människor och andra organismer. Vad som avgör hur väl de fungerar beror till stor del på dig som trädförvaltare och din målbild.

 

Träd är min passion och jag har förmånen att arbeta med dem dagligen.

 

Dani Mladoniczky

Certifierad arborist & VD för Trädliv AB

 

Besök gärna Trädliv på  Instagram för att se bilder från pågående arbeten m m.

Klicka på bilderna för mer information om ISA. Här hittar du information på svenska om EAC och European Tree Worker.

Fördjupad undersökning

Ofta underskattas hur stor betydelse träd har för besökare och grannar. För beslut som påverkar värdefulla träd kan en fördjupad undersökning vara motiverad för att ge ett tillräckligt bra beslutsunderlag. Ofta utförs först en grundläggande besiktning som hjälper beställaren att ta ställning tilll huruvida en mer omfattande undersökning behövs.

 

tomografi

Behovet av dokumentation i arbetet med värdefulla träd ökar stadigt. Ibland kan det vara motiverat att samla in och kunna visa bilder för att underlätta kommunikation eller för framtida referens. Trädliv AB kan som första företag i Sverige erbjuda både ljudtomografi och impedanstomografi. Utförd på rätt träd och vid rätt nivå kan den ge avgörande information för beslut kopplade till risk och människors hälsa. För mer information - skicka ett mejl eller läs mer om tomografimetoder här.

 

Exempel på hur tomogram kan se ut:

ljudtomogram
impedanstomogram

Flygande uppdrag

Vi kan som första trädvårdsföretag i landet erbjuda även flygande besiktningsuppdrag och fotografering. För större bestånd eller för en snabb överblick kan detta vara ett mycket kostnadseffektivt alternativ och ett värdefullt komplement till arbetet med trädförvaltning. Flygfotografering kan också vara lösningen när man behöver en aktuell och mer detaljerad karta över sitt område jämfört med traditionella flygbilder. Självklart innehar vi erforderliga tillstånd och försäkringar för flyguppdrag. Kontakta oss gärna för mer information.


Trädvårdshandbok 2017

Dani Mladoniczky vid Trädliv AB och Johan Östberg vid Statens Lantbruksuniversitet (SLU) har författat en Trädvårdshandbok för användning som kursmaterial och handbok kring standardåtgärder på etablerade träd. Den är fri att hämta som PDF hos SLU: klicka här eller på bilden för att ladda ned den.

Askskottssjuka och "död ved"

Asken finns på rödlistan som Starkt hotad (EN) och rekommendationen är att så långt det är möjligt lämna även sjuka och döda askar. Mängden luftburna sporer från svampen som kan leda till askskottsjuka är så pass stor att det har liten betydelse för smittorisken att lämna träd, samtidigt som man lättare kan upptäcka och bevara individer med genetisk resistens. Naturvärden och mångfald ökar genom att man sparar alla former av så kallad "död ved". Delar av trädet som ej bär upp ett bladverk kan ändå vara av betydelse, både för trädet men inte minst för andra organismer som är helt beroende sådana livsmiljöer. Mycket forskning återstår innan vi har en bra förståelse för hur olika strukturella delar, funktioner, organismer och nedbrytningsstadier hänger ihop i ett träds olika utvecklings- och åldersfaser.


Askskottsjukan har etablerat sig och fortsätter tyvärr att angripa många träd i Sverige.  Den är ibland inte helt lätt att identifera.  I Storbritannien har  man producerat denna video som information till markägare för att visa hur man kan upptäcka symptom på smittade askar.  Här finns fakta om askskottsjukan i Sverige från SLU.

Trädliv stödjer trädplantering och utbildning genom Vi-skogen och bevarande av värdefulla trädmiljöer genom Naturarvet.

Copyright © Trädliv AB, All Rights Reserved